เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
3. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ไม่หันไปพึ่งยาเสพติด
4. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างครู, นักเรียน และชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้ห่างไกลยาเสพติด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
2. กลุ่มเป้าหมายได้มีค่านิยม และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการที่คิดจะไม่พึ่งพายาเสพติด
3. มีการร่วมมือกันระหว่างครู,นักเรียน และชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้จัดทำโครงการ
1. ทำให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. ทำให้รู้จักการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับที่ดี
3. ได้ฝึกความอดทนในการทำงาน
4. ได้ความรู้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และเข้าใจถึงปัญหาของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น

Project Idea กลุ่มที่ 1 ASEAN KruThai Kidsdee

(Project Idea) ASEAN KruThai Kidsdee
Project Idea กลุ่มที่ 2 กลุ่มเยาวชน ต้นกล้าความดี

(Project Idea) กลุ่มเยาวชน ต้นกล้าความดี