Radio Anti-Ice 30 August 2012

รายการเสียงตามสาย วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 นำเสนอการทำกิจกรรมในโรงเรียน ให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากยาไอซ์ และสารเสพติดทุกชนิด

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment