Radio Anti-Ice 29 August 2012

รายการเสียงตามสาย วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 นำเสนอการทำกิจกรรมในโรงเรียน ให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากยาไอซ์ และสารเสพติดทุกชนิด

 

1 Comments

  1. ชื่อ นาย ปฐมภพ ไวยุกรรณ์ ชั้น ม 5/3 เลขที่ 2 says:

    ได้ความรู้มากเลยค่ะ ที่อาจาร์มา ให้ความรู้เกี้ยวกับยาไอซ์ เป็นความรู้ที่ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นเกี้ยวกับเรื่องต่างๆ ทั้งโทษของมัน มันเป็นสิ่งที่อัตรายมากเลยไม่น่าเชื้อว่ามนุษย์จะสร้างสิ่งที่เป็นอัตรายขึ้นมาเพราะอย่างไงก็รู้ว่ามันเป็นได้แค่ความสุขชั้วคราว อยากให้อาจารย์จักรายการแบบนี้ขึ้นอีกและแผยแพร่สิ่งต่างๆที่นักนักเรียนและบุคคลทั้วไปควรรู้ต่อไปเรื่อยๆ หนูจะขอเป็นแรงใจให้กับอาจารย์อีก คนด้วยความเดารพ และจะก้าวไปสู้ประชาคมอาเซียนด้วยกันกับอาจารย์ค่ะ

    I have learned that Abu Hajar, came to know about the drug dealers. Knowledge to understand more about the issues. The condemnation of it. It is something I do not believe that the man will make things easier because the rates are just knew that it was not a happy one shelf. I would like to know more of this item and distribute the things that you should know theyre students and so on. I was inspired to be a teacher. I guess with the hospital. And to advance ASEAN together with my professor.

Leave a Comment