Purpose

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
3. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ไม่หันไปพึ่งยาเสพติด
4. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างครู, นักเรียน และชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้ห่างไกลยาเสพติด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
2. กลุ่มเป้าหมายได้มีค่านิยม และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการที่คิดจะไม่พึ่งพายาเสพติด
3. มีการร่วมมือกันระหว่างครู,นักเรียน และชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้จัดทำโครงการ
1. ทำให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. ทำให้รู้จักการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับที่ดี
3. ได้ฝึกความอดทนในการทำงาน
4. ได้ความรู้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และเข้าใจถึงปัญหาของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น

Project Idea กลุ่มที่ 1 ASEAN KruThai Kidsdee

(Project Idea) ASEAN KruThai Kidsdee
Project Idea กลุ่มที่ 2 กลุ่มเยาวชน ต้นกล้าความดี

(Project Idea) กลุ่มเยาวชน ต้นกล้าความดี

One Comment (+add yours?)

 1. เด็กหญิงสุกัญญา คิดรอบ ม.3/4 เลขที ชมพู30 หน่วย
  Feb 09, 2013 @ 22:10:56

  ดิฉันได้เขัามาศึกษาข้อมูลต่างๆที่เว็บไซต์นี้ดิฉัน
  ได้รู้เรื่องอะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเปนเรื่องสารเสพติด
  เรื่ออาเซี่ยน และอีกหลายๆๆ ดิฉันจะนำเอาสิ่งที่ดิฉันได้ศึกษา
  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สุดท้าย
  นี้ดิฉันต้องขอบคุณอาจารย์ที่สร้างเว็บไซต์นี้มาเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษา

  Reply

Leave a Reply