จัดรายการเสียงตามสาย (Radio Anti-Ice)

No Comments

พี่ ๆ บรรยากาศรอบ ๆ โรงเรียนของผู้ฝัง รับฟังเสียงตามสายในการจัดรายการวิทยุ – เสียงตามสาย
ทีมงานยุวทูต DJ น้อย ประธานนักเรียนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ช่วงพักเที่ยง 12.10 – 12. 30 น. ประชาสัมพํนธ์โครงการ Asean Youth Anti – Drug ของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี ให้ความรู้เสียงตามสายเล่าเริ่องพิษภัยของยาเสพติด ยาไอซ์ เที่ยงวันกันเอง ในโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Reply