เปิดตัวโครงการ Skit Anti-Ice

No Comments

เตรียมความพร้อมเปิดตัว Skit Anti – ICE ในตอนเช้า ๆ เปิดโลกสดใส เรียนรู้สิ่ง ดี ๆ ผ่านการเรียนรู้จากนิทาน แสดงละครหน้าขาว ละครใบ้หน้าเสาธง และใช้เวลาว่างเดินสายขยายผลตามห้องต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสรรคฺจินตนาที่ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555

Leave a Reply