Tag-Archive for » คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2556 «

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2556 ในประเทศไทย

dekdee

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2556 – นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีต้องการจะสื่อสารให้เด็ก ๆ รู้จัก

“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

ประวัติวันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี และสำหรับปี 2556 ก็ตรงกับวันที่12 มกราคม 2556 เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

อัปโหลดเมื่อ 14 ก.พ. 2010
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ประกอบเพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แหล่งที่มา 1. http://www.youtube.com/watch?v=ZQmnt1L8AQU
2. http://www.thlive.com/