ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ข้อมูลส่วนหนึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งที่มา http://www.nfe.go.th/en/index.phpoption=com_content&view=article&id=133&Itemid=67

 

Category: Knowledge
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.