Archive for the Category » Hand Out «

Hand Out

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเผยแพร่ลงในสื่ออินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง เพราะสามารถเข้าถึงผู้รับข้อมูลได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สะดวกสบายต่อการเข้าใช้งานและการเรียกดูข้อมูล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่หนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ถึงความเป็นมาของอาเซียน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ครูกฤตยา ศรีริ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในส่วนนี้ จึงได้จัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการอาเซียนศึกษาเข้ากับแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดทำเนื้อหาและแบบทดสอบให้สามารถเรียกใช้ได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.krupu.com/aseanzone และ http://www.aseanthai.in.th/aadc/ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา และทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา รวมไปถึงเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมชม และติดตามข้อมูลอีกด้วย

นอกจากการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้ว เว็บไซต์ AseanZone ยังได้เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “อาเซียนศึกษา” โดยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น