Archive for the Category » วันชาติ – เพลงชาติ «

ประเทศมาเลเซีย…วันชาติ…31 ธันวาคม


แหล่งที่มา http://www.youtube.com/watch?v=47b22eEIFfE
ลูปังฮินิรัง (ฟิลิปิโน: Lupang Hinirang) คือชื่อของเพลงชาติฟิลิปปินส์ ทำนองประพันธ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1898 โดย จูเลียน เฟลิเป (Julián Felipe) เนื้อร้องฉบับได้ปรับมาจากบทกวีภาษาสเปนชื่อ “ฟีลีปีนัส” (“Filipinas”) ซึ่งประพันธ์โดยโฆเซ ปาลมา (José Palma) เมื่อ ค.ศ. 1899
เดิมทีแล้วเพลงลูปังฮินิรังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นเฉพาะเหตุการณ์ เพราะเพลงนี้เมื่อถูกนำมาใช้ในฐานะเพลงชาติในช่วงที่ฟิลิปปินส์เป็นอิสระจากสเปนในระยะเวลาสั้นๆ ก็ไม่ปรากฏว่ามีเนื้อร้องแต่อย่างใด และได้บรรเลงเฉพาะในพิธีประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1898 เท่านั้น เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองฟิลิปปินส์ต่อจากสเปน รัฐบาลอาณานิคมของสหรัฐฯ ได้บัญญัติออกกฎหมายเรื่องธงชาติซึ่งได้สั่งห้ามมีการบรรเลงเพลงนี้[1] กระทั่งถึงปี ค.ศ. 1919 กฎหมายดังกล่าวจึงถูกยกเลิก เพลงนี้จึงได้รับการแปลเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับรองจากกฎหมายใอย่างเป็นทางการในชื่อเพลง “Philippine Hymn” (เพลงสรรเสริญฟิลิปปิน) บทเพลงนี้ต่อมาได้มีการแปลออกเป็นภาษาตากาล็อกในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1940 หลายสำนวน ต่อมาในปี ค.ศ. 1956 จึงได้เริ่มใช้บทร้องฉบับภาษาฟิลิปิโนหรือภาษาตากาล็อกแบบมาตรฐาน (มีการปรับแก้ใน ค.ศ. 1960) เป็นบทร้องเพลงชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน
คำว่า “ลูปัง ฮิรินัง” ในภาษาฟิลิปิโนหรือภาษาตากาล็อกมีความหมายว่า “แผ่นดินที่ถูกเลือก” (Chosen Land) ในแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษบางแห่งได้แปลชื่อเพลงนี้ผิดพลาดเป็น “Beloved Land” หรือ “Beloved Country” ซึ่งอาจเป็นภาษาไทยได้ว่า “แผ่นดินอันเป็นที่รัก”[2][3] อย่างไรก็ตาม คำแปล “แผ่นดินอันเป็นที่รัก” นั้น เป็นวลีที่แปลมาจากวรรคแรกของบทกวี “ฟีลีปีนัส” ซึ่งเริ่มด้วยวลี “Tiérra adorada” และเป็นคำแปลเดียวกับที่ใช้ในบทร้องภาษาฟิลิปิโนซึ่งขึ้นต้นว่า “Bayang Magiliw” (“บายัง มากีลิว”) อันเป็นชื่อเพลงนี้อย่างไม่เป็นทางการอีกชื่อหนึ่ง

แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87

ประเทศอินโดนิเซีย…วันชาติ…17 สิงหาคม

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในอดีตถือกำเนิดมาจากหมู่เกาะทั้งหลายที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน แต่ต่อมาต้องตกเป็นอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลานานถึง 300 ปี ภายหลังได้มีการประกาศตัวเป็นอิสระจากประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ประเทศอินโดนีเซียจึงได้กำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันชาติ

อินโดเนเซีย รายา (ภาษาอินโดนีเซีย, สะกดอย่างเก่า: “Indonesia Raja”; สะกดอย่างปัจจุบัน: “Indonesia Raya”, แปลว่า อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่) เป็นชื่อของเพลงชาติประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประพันธ์โดย วาเก รูดอล์ฟ ซูปราตมัน ซึ่งได้นำเสนอครั้งแรกในงานสันนิบาตยุวชนแห่งชาติครั้งที่ 2 ที่เมืองปัตตาเวีย (ปัจจุบันคือกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) เพื่อใช้เป็นเพลงประจำพรรคชาตินิยมอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นขบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ ต่อมาเมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) เพลงนี้จึงได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติอินโดนีเซียสืบมาจนถึงทุกวันนี้

ภายหลังคีตกวีชื่อ โจเซฟ เคลเบอร์ ได้เรียบเรียงดนตรีเพลงนี้ใหม่ สำหรับใช้บรรเลงด้วยวงดนตรีฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา เมื่อ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/อินโดเนเซีย_รายา ภาษาอังกฤษ ดูที่http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Raya

แหล่งที่มา http://www.iseehistory.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=5&No=1317555
http://www.youtube.com/watch?v=DwoLSUXJyz0&feature=player_embedded

ประเทศกัมพูชา…วันชาติ…9 พฤศจิกายน

9 พฤศจิกายน วันเอกราช 

เป็นวันที่ประเทศกัมพูชาได้เอกราชจากการปกครองของฝรั่งเศส โดยเอกราชนั้นได้มาสมัยของพระโนโรดม สีหนุ ที่พระองค์เรียกร้อง กดดันทุกรูปแบบเพื่อให้ฝรั่งเศสยอมมอบเอกราชให้ประเทศกัมพูชาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 1953 หลังจากได้เอกราชจากฝรั่งเศสแล้ว พระโนโรดม สีหนุ ได้สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในกรุงพนมเปญเรียกว่า วิมานเอกราช
เพลงชาติกัมพูชา

เพลงชาติของกัมพูชาปัจจุบันมีชื่อว่า “นครราช” หรือที่ออกเสียงในภาษาเขมรว่า “โนโกร์เรียช” แปลว่า “เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน” ทำนองของเพลงประพันธ์ขึ้นโดยอาศัยทำนองของเพลงเขมรโบราณที่มีชื่อเดียวกันเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสุรามฤต (เมื่อครั้งยังเป็นกรมขุนวิสุทธิ์ขัตติยวงศ์นโรดมสุรามฤต) ร่วมกันกับครูเพลงชาวฝรั่งเศส 2 คน คือ F. Perruchot และ J. Jekyll ส่วนเนื้อร้องประพันธ์โดย สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ) เมื่อ พ.ศ. 2484 เริ่มใช้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันนี้ เคยถูกยกเลิกฐานะเพลงชาติครั้งแรกในปี 2512 เมื่อนายพลลอนนอลล้มรัฐบาลของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ และสถาปนาสาธารณรัฐเขมรขึ้นแทนที่ เมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรล่มสลายในปี พ.ศ. 2518 สัญลักษณ์ต่างของระบอบกษัตริย์เขมร ซึ่งรวมถึงเพลงนครราช ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ จนถึง พ.ศ. 2519 เมื่อเขมรแดงประกาศจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย เพลงนครราชถูกยกเลิกฐานะเพลงชาติอีกครั้งเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคฟุนซินเปค ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวนิยมเจ้า ที่ชนะการเลือกตั้งภายใต้ควบคุมโดยสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2534 เพลงนครราชก็ได้รับการรับรองเป็นเพลงชาติอีกครั้งมาจนถึงปัจจุบันรายละเอียดเพิ่มเติม หาอ่านได้ที่
http://th.wikipedia.org/wiki/เพลงชาติกัมพูชา
http://en.wikipedia.org/wiki/Nokoreach

วันชาติไทย….5 ธันวาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Flag of Thailand.svg

วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481[1] และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่นๆ  ปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

เพลงชาติไทย

แหล่งที่มาเพลงชาติ http://www.youtube.com/watch?v=dloihhQM_yc

แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)

ASEAN – Update วันชาติและเพลงชาติ

ASEAN – Update วันชาติและเพลงชาติ
เรามา update ข้อมูลเกี่ยวกับ วันชาติ ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนกันดีกว่า

ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน
อ้างอิงจาก http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=28

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

ประเทศบรูไน…วันชาติ….24 กุมภาพันธ์

วันชาติประเทศบรูไน เป็นวันครบรอบของประเทศบรูไน….24 กุมภาพันธ์


เพลงชาติ

เพลงชาติบรูไน ชื่อ อัลเลาะห์ เปอลิฮารากัน สุลต่าน (อักษรรูมี Allah Peliharakan Sultan – ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์่องค์สุลต่าน) ประพันธ์เนื้อร้องเป็นภาษามลายูโดย เปงกิรัน ฮัจญี มูฮัมหมัด ยูซุฟ บิน อับดุลรอฮีม ทำนองโดย อาวัง ฮัจญี เบอซาร์บินซากัป เมื่อปี พ.ศ. 2490 และประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อ พ.ศ. 2494

 

แหล่งที่มา 1.http://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539120363
2. http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C

3. http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=28 วันชาติ….24 กุมภาพันธ์ ประเทศบรูไน 

4. http://bruneizone.myreadyweb.com/webboard/topic-221790.html

5. แหล่งที่มารวมเพลงชาติ…อาเซียน http://sornordon.wordpress.com/2012/08/15/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5/
6. http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67(แหล่งรวบรวมข้อมูลอาเซียน)